פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל 

מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (להלן:"החברה") הנו תאגיד מים וביוב אזורי שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 על ידי עיריית אשקלון ועיריית נתיבות ואחראי על אספקת המים וסילוק וטיהור השפכים בתחומן של אשקלון ונתיבות. מבוקשות בזה הצעות למשרת מנכ"ל לחברה.

תיאור התפקיד

 • ניהול החברה בכל תחומי פעילויותיה.
 • הגדרת מטרות, תכנון אסטרטגי, ארגון וביצוע מדיניות החברה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה.
 • עבודה מול רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, ספקים ויזמים.
 • בהתאם להנחיות הדירקטוריון - הכנת תכניות עבודה לחברה, פיקוח ובקרה על ביצוען
 • ניהול וליווי פרוייקטים בתחומי המים והביוב.
 • ניהול תקציב החברה ובקרתו, ניהול מערך גבייה, גיוס כספים מגורמים מממנים (משרדי ממשלה, בנקים וכיוב').
 • עריכת וניהול מכרזים.
 • ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים.
 • אחריות לפעול באמצעות החברה לאספקת שירותי מים וביוב לצרכנים.

כישורים ודרישות לתפקיד

עמידה בהוראות סעיף 16 א ו- 37 לחוק החברות הממשלתיות לרבות חריגיו וכן בהוראות סעיף 68 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 . תושב ואזרח ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
 1. בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה; מינהל עסקים; משפטים; ראיית חשבון; מינהל ציבורי; הנדסה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
 2. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעלניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות באחד או יותר מתפקידים אלה, ובלבד שכיהן באותו תפקיד לפחות 3 שנים במצטבר:
 • בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
 • בכהונה ציבורית בכירה ו/או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (דרג של מנכ"ל/סמנכ"ל בשירות הציבורי) בנושאים כלכליים, מסחריים או ניהוליים.
 • בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

הערות

בהתאם להוראות הדין, טעון מינויו של המנכ"ל אישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18 ב' לחוק החברות הממשלתיות. תנאי העסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.

את ההצעות יש לשלוח למשרדי התאגיד בכתובת: 

הגשת מועמדות תעשה בטופס מיוחד. להורדת הטופס לחצו כאן. 

את ההצעות יש להעביר במסירה אישית במעטפה סגורה לכתובת : 
רח' אבן עזרא 35 (מעל שילב) קומה, 2 אשקלון
בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00
עד ליום ראשון 01.10.2017 בשעה 12:00.


מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

ועדת האיתור תזמין לראיונות את המועמדים שיראו לההמתאימים ביותר לאור התרשמותה על פי המסמכים שיוגשו לה. 
הוועדה תהיה רשאית לשלוח את המועמדים המתאימים למבחנים במכון השמה. 
מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.

שירות לתושב