האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

 

חוק חופש המידע

שקיפות מעל לכל

חוק חופש המידע התשנ”ח – 1998, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע בעל אופי ציבורי מהרשויות הציבוריות. הכרה זו היא חלק ממהפכת השקיפות המתרחשת בשנים האחרונות במדינת ישראל. תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

מי אשקלון מובילה מדיניות של שיתוף ויידוע הציבור, מקדמת ומשקיעה מאמצים להגברת השקיפות ופועלת כל העת, ליישומו של החוק ובכלל זה מעמידה לרשות הציבור:

 • אתר אינטרנט המרכז מידע ושירותים בכל תחומי עיסוק התאגיד.
 • פרסום מידע נדרש בהתאם לחוק, באתר האינטרנט ובאמצעים נוספים ישירות לצרכנים.

 

על איזה מידע מדובר?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב- ידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים.

ומה לא?

מידע שהוא בגדר פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, וחריגים אחרים המפורטים בחוק חופש המידע או בחוקים אחרים.

 

תהליך בקשת מידע

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חופש המידעאורלי חן, בדוא”ל: pniot@mei-a.co.il

הבקשה נבדקת עם קבלתה וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק. ממונה חופש המידע בוחנת את הבקשות בשיתוף יחידות התאגיד ומעדכנת בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה.

 

בקשה לקבלת מידע

טופס כתב התחייבות

 

שימו לב

 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • המידע יועמד לרשות המבקש, כפי שהוא מצוי בידי התאגיד ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
 • לרשות עומדת הזכות לדחות את הבקשה, כולה או חלקה, והיא תשלח למבקש הודעה בכתב המפרט נימוקי ההחלטה. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של    הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

 

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע

 • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
 • המידע שנמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • לא ניתן לאתר את המידע.
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות. 
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
 • סוד מסחרי או מקצועי .
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.

 

לוחות זמנים

החוק מסדיר את זמן הטיפול בבקשות:

 • על התאגיד לספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים.
 • אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי מנכ"ל התאגיד להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.

  

תשלום אגרות

חוק חופש המידע ותקנותיו מסדירים תשלום אגרות עבור הגשת בקשה למידע, עבור הטיפול בבקשה, ועבור הפקת המידע, וכן נקבעו הנסיבות המקנות למבקש פטור.

 • אגרת בקשת מידע – 20 ₪.
 • אגרת טיפול במידע – 30 ₪  החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.20 ₪  עבור כל דף צילום או עמוד פלט שהופק או 2.47 ₪  לתקליטור מחשב שנמסר.
 • בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה – מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

 

פירוט הזכאים לפטור מאגרת בקשה ופירוט הפטורים:

 • מידע אישי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 •  אדם בעל זכאות לקבלת קצבה – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 •  פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הוא מעבר ל-3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור בעבור 7 שעות עבודה).

 

אפשרויות תשלום אגרה

 • העברת צ'ק  
 • הפקדה בחשבון הבנק של התאגיד

 

 

שירות לתושב