האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

 

תעריפי המים והביוב

 

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, תעריפי המים והביוב בתאגידי המים בכל הארץ הינם תעריפים אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית.

תעריפי המים והביוב למגורים (מעודכן לתאריך 01.07.20)


תעריף בסיסי (מחיר ראשון)  |  7.955 ש"ח למ"ק כולל מע"מ 

בעבור כמות של עד 7 מ"ק לנפש ל-60 ימים

תעריף שולי (מחיר שני)  |  14.600 ש"ח למ"ק כולל מע"מ

בעבור כמות המים שנצרכה מעל 7 מ"ק לנפש ל-60 ימים


בתעריפים אלו מחויבים צרכנים לפי מטרים מעוקבים (מטר מעוקב מכיל 1,000 ליטרים). בהתאם לכללי רשות המים הממשלתית, צרכנים מחויבים בתעריף אחיד מצטבר הכולל את מרכיב המים וגם מרכיב הביוב. יודגש כי לפני הקמתו של התאגיד הייתה הפרדה בין שני המרכיבים, וכל צרכן חויב גם בצריכת מים לפי תעריף אחיד ארצי וגם באגרת ביוב שנקבעה בכל רשות מקומית לפי חוק עזר עירוני.
 

תעריפי המים והביוב למגורים נקבעים לפי שתי מדרגות תעריפים:
 

מדרגה ראשונה - תעריף בסיס לצריכה של "כמות מוכרת"

כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור, מוכפלת ב- 7 מ"ק לנפש לתקופה בת 60 ימים. מכיוון שחשבון המים הינו לתקופה של 60 ימים בממוצע, כל נפש תקבל בכל חיוב 7 מטרים מעוקבים בתעריף בסיס עבור 60 ימים. יש לדווח לתאגיד על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור על מנת לקבל את הכמות המוכרת. ללא דיווח יחשב התאגיד את יחידת הדיור כיחידת דיור המכילה 2 נפשות בלבד, קרי 14 מ"ק בתעריף בסיס.

 

מדרגה שנייה - כמות נוספת

כל כמות המים הנמכרת מעל 7 מ"ק לנפש ל-60 ימים ביחידת דיור.

 

דוגמא להמחשה

כמות מים מוכרת החל מה 1.7.2020 לפי תעריף:

 


כמות מים לצריכה 


עד וכולל 2 נפשות

 
3 נפשות


4 נפשות 

כמות לחודשיים
בתעריף נמוך

14 מ"ק

21 מ"ק
28 מ"ק
       
כמות לחודשיים
בתעריף גבוה
 
יתרת הכמות
מעל 14 מ"ק
 
יתרת הכמות
מעל 21 מ"ק
 
יתרת הכמות
מעל 28 מ"ק
 

 


תעריפי המים והביוב לצריכה אחרת - שאינה למגורים (מעודכן לתאריך 01.07.2020)

למ"ק כולל מע"מ / 14.600  ש"ח


 

התעריפים אחידים לכל כמות המים לרבות: מסחר, מלאכה, משרדים ותעשייה ללא הקצאה.

מידע לגבי התעריפים המתעדכנים מעת לעת ניתן לקבל באתר רשות המים www.water.gov.il


למען הסר ספק, אין לתאגיד כל חלק או סמכות בקביעה או שינוי תעריפי המים והביוב.

 

 

שירות לתושב