האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

 

הליך בירור החשבון התקופתי

צרכן רשאי לדרוש לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן בקשה לעריכת בירור), אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי, יש להגיש את הבקשה על גבי הטופס המצ"ב:

 

 
 

בקשה לבירור חיוב חריג

צרכן רשאי להגיש בקשה לבירור חיוב חריג בהתקיים התנאים הבאים:

  1. כמות המים שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד (200% ומעלה מהצריכה הרגילה).
  2. יש להגיש בקשה ערוכה לפי הטופס הרצ"ב.
  3. יש לצרף לבקשה אישור מבעל מקצוע כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים.
  4. מד המים נשלח לבדיקת בוררות ונמצא תקין (סעיפים 49+50).
  5. הצרכן לא הגיש בקשה לבירור חיוב חריג לפי סעיף זה בשנה האחרונה (הן לגבי מד משויך והן לגבי מד ראשי).
     

 

שירות לתושב