האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

נזילות מים

על מנת לאתר נזילה בצנרת המים יש לבדוק תחילה האם ישנם סממנים נראים לעין לקיומה של נזילה. סממנים אלה יכולים להיות: רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה.

בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים (לסגור את כל הברזים, מכונת הכביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים ממשיך להסתובב. אם המד ממשיך להסתובב – ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת.כמובן, תמיד קיימת האפשרות לפנות לגורם מקצועי ולבקש את בדיקת התשתית הפרטית. 
חשוב להדגיש: ספק המים אינו אחראי למקרקעין הפרטיים והמשותפים של הצרכנים. ככל שצרכן מעוניין להיעזר בשירותיו של גורם מקצועי במקרקעין הפרטיים, עליו לפנות לאיש מקצוע פרטי ולא לספק המים.

תהליך הכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה, מוגדר בכללי אמות לשירות המידה מטעם רשות המים, לפיהם התאגיד מחויב לפעול.

ע"פ כללי רשות המים, צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר באם התקיימו התנאים הבאים:

  • כמות המים שנמדדה במד המים הפרטי או במד המים הראשי בתקופת החיוב, שווה או עולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה (הצריכה בתקופה מקבילה אשתקד ובהעדר תקופה מקבילה כאמור, הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות שאינן בהערכה).
  • טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מבוקשת ההכרה בנזילה.
  • במד מים ראשי - לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה בנזילה.
  • במד מים פרטי - לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת ב– 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה בנזילה.

הכרה בצריכת הנזילה תינתן לכל היותר ל- 2 תקופות חיוב רצופות עבור אירוע נזילה אחד.

במידה והמקרה עומד בקריטריונים של רשות המים כפי שפורטו לעיל ותאושר הבקשה, תהיה זכאי לתעריף מיוחד בעבור שירותי המים והביוב כפי שנקבעו על ידי רשות המים.


שירות לתושב