האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

מדיניות אכיפת הגבייה בתאגיד מי אשקלון

תאגיד מי אשקלון פועל מכח סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 2001 לגביית התשלומים המגיעים לו בעבור השירותים המסופקים על ידי התאגיד לכלל הצרכנים.

בהתאם להוראות סעיף זה נוקט תאגיד המים (להלן "החברה") בכל האמצעים הדרושים לגביית תשלומים המגיעים לו בעבור שירותים שמספק התאגיד וכן הוצאות שהוציא התאגיד לפי סעיף 53 לחוק.

יתר על כן ובהתאם להוראות סעיף 146 לחוק תאגיד המים ולכללי תאגיד מים וביוב (ניתוק אספקת מים), תשע"ה 2015 מוסמך תאגיד המים לביצוע ניתוק אספקת מים לצרכנים זאת לאחר מיצוי הליכי הגביה לפי פקודת המיסים (גבייה) או לפי תקנות הוצל"פ ,התשכ"ז 1967. 
ניתוק אספקת המים לצרכנים מבוצע ע"י התאגיד אך ורק בכפוף להוראות וסעיפים שבכללי ניתוק אספקת המים.

בראשית תהליך הגביה מבצע תאגיד המים הליכי גביה מנהלית, קרי משלוח התראות לחייבים וביצוע עיקולי בנק ו/או עיקולי צד ג' ובמידה ואלו לא צלחו מבצע התאגיד גבייה באמצעות אכיפה משפטית בהתאם לתקנות הוצל"פ ו/או ניתוק מים והכל בכפוף להתניות ולסרגל האכיפה הקבועים בחקיקה רלוונטית.

תאגיד מי אשקלון מאפשר ללקוחות להסדיר את החובות בהתאם לסעיף 32 לכללי תאגיד מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכנייה), תשע"א 2011 .
ככל שצרכן עומד בהסדר התשלומים לפירעון חובו לא נוקט התאגיד בהליכי אכיפה וזאת בכפוף להוראות סעיף 33 לאמות המידה לשירות.

 


שירות לתושב