האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

שפכי תעשיה

הוראות תקנות בריאות העם, (תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010, מחייבות את תאגידי המים בהכנת תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים. בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה בתחום שיפוטן של הערים אשקלון ונתיבות.

מטרת התכנית הינה:

  1. להסדיר את ההזרמה של שפכי התעשייה באופן שלא תגרום לנזק במערכת הביוב של חברה או של כל גורם אחר, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים או להשבת קולחים;
  2. למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה;
  3. להבטיח שחברה תאסוף, תסלק ותטפל בכל שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב שלה באופן שלא יגרום לפגיעה כאמור בפסקה (1);
  4. להבטיח שמפעל לא יזרים בין במישרין ובין בעקיפין, למערכת הביוב שפכי תעשייה העלולים לגרום לפגיעה כאמור בפסקה (1).
שירות לתושב