האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

הודעה על זכות לדחייה בתשלום חשבון המים לזכאים עקב המצב הבטחוני

בשל המצב הבטחוני המשפיע על פעילות המשק, חוקקה כנסת ישראל את חוק דחיית מועדים הוראת שעה חרבות ברזל (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד.

החוק מתייחס לתקופה מיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 29 בפברואר 2024.


בהתאם לחוק, הזכאים לדחיית מועד תשלום המים והביוב בשלושים יום

מי שהיה בתקופה זו כדלהלן:

1.      מי ששירת כחייל, שוטר, כבאי או סוהר(במתקנים מסוימים)

2.      עובד או מתנדב בהיקף של למשרה מלאה בגוף הצלה

3.      מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי במהלך התקופה

4.      מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה ביישוב שהתפנה עקב המצב הבטחוני

5.      מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה מפעולת איבה

6.      בן זוגו של כל אחד מהמוזכרים בסעיפים 1-5 האחראי לחיוב יחד עימו

7.      עיזבון של אדם שנפטר המוזכר בסעיפים 1-3, 5

8.      חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המוזכר בסעיפים:  1, 3-4 והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המוזכר בסעיפים:  1, 3-4 משתתף בניהול עסקיה ושולט ב־ 50% לפחות מנכסיה; לעניין זה, ״אמצעי שליטה״ ו"החזקה" - כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999

 

חוק זה חל, בין היתר, על דחיית תשלומים לרשות מקומית ולגופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין.

 

לקריאת החוק במלואו לחצו כאן >


באם הנכם נמנים על אוכלוסיית הזכאים לדחיית תשלום המנויה בחוק המועדים (חרבות ברזל)הנכם רשאים לפנות אלינו לצורך מימוש זכאותכם:


 

שירות לתושב